Home » Màu sắc Giáng sinh 2014 khắp đất nước » noeldanang8-1419441472_660x0

noeldanang8-1419441472_660x0

Giáng sinh 2014

Đúng lúc rước tượng chúa Giê su Hài Đồng thì trời đổ mưa. Vừa dùng ô che mưa, người dân đứng hai bên vừa cố gắng với tay chào chào hài nhi. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Ý kiến của bạn: