09-1423539304_660x0

Đào, quất xuống phố bán tết 04

Vườn nhà anh Trần Văn Hoàng ở đất quất Tứ Liên có 1.000 gốc.

Ý kiến của bạn: