02-1423539221_660x0

Đào, quất xuống phố bán tết 10

Ông Trịnh Xuân Cường, nhà ở phố An Dương, năm nào cũng lên tận vườn chọn những cành đẹp đem ra chợ hoa Nhật Tân ngồi bán

Ý kiến của bạn: